شناسایی و تحلیل کنشگران موثر بر تحولات آینده منطقه آسیای مرکزی

شناسایی و تحلیل کنشگران موثر بر تحولات آینده منطقه آسیای مرکزی
نویسنده:
سیدشهاب الدین حجازی* ، شعیب بهمن
پیام:
چکیده:
منطقه آسیای مرکزی به واسطه اشتراکات مذهبی، قومی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی با ایران، از اهمیت زیادی برای ج. ا. ایران برخوردار است. مقاله پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که «کنشگران موثر بر تحولات آینده منطقه آسیای مرکزی کدامند و نوع رابطه آنان با ج. ا. ایران چگونه است؟» رویکرد تحقیق حاضر «آمیخته» بوده و بر مبنای هدف، یک تحقیق «کاربردی- توسعه ای» محسوب می شود. جامعه آماری؛ شامل ۳۲ نفر از خبرگان منطقه بوده که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین ادبیات تحقیق از «مطالعات کتابخانه ای» با استفاده از ابزار«فیش برداری» و در خصوص جمع آوری داده های واقعی نیز از «مطالعات میدانی» با استفاده از ابزارهای «مصاحبه نیمه ساختاریافته» و «پرسشنامه بسته» استفاده شده است. پرسش های مصاحبه و پرسشنامه از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا توسط صاحب نظران تایید شده و با استفاده از نرم افزار Spss نیز ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) ۹۰۶/۰ محاسبه شده است که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی جمع آوری شده از «آماره ها یا پارامترهای توصیفی» و همچنین به منظور رتبه بندی اهمیت گزاره های پرسشنامه از «روش آنتروپی شانون» استفاده شده است. بدین ترتیب؛ کلیه کنشگران تاثیرگذار در سه گروه؛ کنشگران محلی (اقوام، مذاهب، جنبش ها و سایر کنشگران محلی)، منطقه ای و بین المللی با ذکر نوع رابطه هر یک با ج. ا. ایران و همچنین میزان تاثیرگذاری در آینده تحولات منطقه شناسایی و رتبه بندی شده و در پایان؛ راهکارهایی به منظور فراهم آوردن زمینه های گسترش حضور و نفوذ ج. ا. ایران در این منطقه پیشنهاد شده است.
کلیدواژگان:
آسیای مرکزی ، ج. ا. ایران ، کنشگران محلی ، کنشگران منطقه ای و کنشگران بین المللی
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
انتشار در:
فصلنامه سیاست جهانی، سال هشتم شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۸)
صفحات:
۲۰۷ -۲۴۶

دیدگاهتان را بنویسید

*