کارگاه آموزشی «بحران پژوهی در روابط بین الملل»

 موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند: کارگاه آموزشی «بحران پژوهی در روابط بین الملل» مدرس: دکتر شعیب بهمن اهداف: آشنایی با انواع بحران​های بین​المللی روش​های تحلیل و ارزیابی بحران​ها قابلیت پیش​بینی نتایج بحران​ها سرفصل دروس: جلسه اول: بحران و مدیریت بحرانمفهوم و منشأ بحرانسطح و انواع بحرانمدیریت بحران جلسه دوم: شاخص ها و ابعاد […]