شعیب بهمن

همه​ پرسی روسیه؛ دلایل و زمینه ها

شعیب بهمن روســیه مدتی است که به دنبال برگزاری همهپرســی اصالح قانون اساسی این کشــور است و قرار اســت در صورت تأیید، تغییرات در بازه محدود اما متنوعــی انجام گیرد. این اصالحات شــامل طرحهایــی در حمایت از نظام خانواده، مقابله با فســاد، ممنوعیت تابعیت مضاعف مقامهای دولتی، افزایش مســتمری بازنشســتگان و حداقل دستمزد میشــود. در […]

شعیب بهمن، کارشناس روابط بین الملل در گفت‌وگو با قدس: آماده موج سازی علیه همکاری با روسیه هم باشیم

مهدی خالدی در چند هفته گذشته اخباری در زمینه امضا و تمدید قرارداد همکاری‌های راهبردی میان ایران با چین و روسیه به گوش می‌رسد؛ امری که هرچند مسلماً به مذاق طرف غربی خوش نخواهد افتاد، اما برای ما می‌تواند مهم باشد. قدس آنلاین: در چند هفته گذشته اخباری در زمینه امضا و تمدید قرارداد همکاری‌های […]