نقدی بر مطلب «آیا ایران گاو شیرده روسیه است؟»

دکتر شعیب بهمن اخیرا مطلبی با عنوان «آیا ایران گاو شیرده روسیه است؟» توسط فردی به نام دکتر اسفندیار خدایی در برخی از رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر شده که با توجه ادله و نتایجی که ذکر شده، نیازمند نقد است. بر این اساس نکات زیر قابل اشاره هستند: عنوانی که برای مطلب […]