کارگاه آموزشی «بحران پژوهی در روابط بین الملل»

 موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند:

کارگاه آموزشی «بحران پژوهی در روابط بین الملل»

مدرس:

دکتر شعیب بهمن

اهداف:

  • آشنایی با انواع بحران​های بین​المللی
  • روش​های تحلیل و ارزیابی بحران​ها
  • قابلیت پیش​بینی نتایج بحران​ها

سرفصل دروس:

جلسه اول: بحران و مدیریت بحران
مفهوم و منشأ بحران
سطح و انواع بحران
مدیریت بحران

جلسه دوم: شاخص ها و ابعاد بحران ها
بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
شاخص‌های سنجش بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
فرصت‌ها و تهدیدهای بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

جلسه سوم: روش تحلیل بحران ها
شیوه ارزیابی بحران های امنیتی
روش تحلیل بحران های ژئوپلیتیکی

جلسه چهارم: ارزیابی بحران های غرب آسیا
بحران افغانستان
بحران عراق
بحران سوریه
بحران یمن

زمان باقی مانده برای ثبت نام

دیدگاهتان را بنویسید

*